Regulamin promocji

„Rabat 300 zł za zapis do Newslettera  www.rometmotors.pl”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji „Rabat 300 zł za zapis do Newslettera www.rometmotors.pl”, realizowanej w Sklepie internetowym www.rometmotors.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Organizator - Romet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w/we Dębica (kod pocztowy 39-200), ul. PODGRODZIE 32C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w/we Rzeszów Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234280, NIP 8722235254, REGON 180040712,
  2. Klient – każdy nowo zarejestrowany użytkownik usługi „newsletter” świadczonej przez Organizatora, który wyraził chęć otrzymywania wiadomości w formie wiadomości e-mail, poprzez subskrypcję usługi „newsletter”, której regulamin dostępny jest pod adresem: www.rometmotors.pl  ;biorący udział w niniejszej Promocji;
  3. Konsument - klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, biorący udział w Promocji;
  4. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
  5. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
  6. Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  7. Produkty promocyjne - wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego w okresie obowiązywania Promocji;
  8. Sklep internetowy- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.rometmotors.pl 
  9. Regulamin – niniejszy dokument 

 

§ 2  Warunki Promocji oraz czas jej obowiązywania.

 1. Promocja obowiązuje od dnia 15.07.2022 r. do odwołania. 
 2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera rometmotors.pl  uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 300zł (słownie: sto złotych) na zakupy nieprzecenionych oraz przecenionych Produktów Promocyjnych z kategorii: motocykle w Sklepie internetowym rometmotors.pl   przy zakupie za min. 1000zł. 
 3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz w okresie 30  dni (słownie: trzydziestu dni) od dnia jego uzyskania.
 4. Wskazany rabat łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.
 5. Cena Produktu promocyjnego, z uwzględnieniem rabatu wskazanego w ust. 2,  zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego otrzymanego drogą mailową, po potwierdzeniu subskrypcji w przeznaczonym do tego polu.
 6. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce nie jest możliwa.

 

 

§ 3  Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych

 1. Zwroty Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://rometmotors.pl/Regulamin_sklepu,166.html
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach skorzystania z Promocji, Klientowi zwracana jest cena za Produkty promocyjne rzeczywiście przez niego uiszczona.

 

 

§ 4  Zasady reklamacji

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Ofercie Promocyjnej winny być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni  (słownie: czternastu dni) od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: serwis@arkus.com.pl z dopiskiem „ Reklamacja” oraz w celu przyspieszenia rozpatrzenia takiego zgłoszenia, wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych (np. numer telefonu, adres e-mail), a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta. 

 

 

§ 5  Regulamin wysyłki newslettera

 1. Wydawcą newsletteru jest Romet Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu („ROMET").
 2. W ramach usługi newsletteru, ROMET w sposób cykliczny i bezterminowo wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail informację zwaną dalej „Newsletterem".
 3. Usługa subskrypcji Newsletteru serwisu: rometmotors.pl („Serwis"), jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika Serwisu, który wyraził w procesie rejestracji zgodę̨ na zapis i otrzymywanie Newsletteru.
 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników dwa do czterech razy w miesiącu.
 5. Newsletter zawiera między innymi reklamy, aktualną ofertę̨ handlową oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących ROMET.
 6. Zamówienie usługi Newsletteru przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej rometmotors.pl: 
  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać́ Newsletter. Formularz dostępny jest na oznaczonych stronach Serwisu oraz odpowiednich stronach wprowadzających, widocznych dla użytkownika w czasie wizyty na stronach Serwisu;
  • potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym;
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 8. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Każdy „Newsletter" zawiera:
  • wypełnione pole „temat", określające treść́ przesyłki;
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej użytkownika).
 10. Każdy subskrybent „Newslettera" może zrezygnować́ jego otrzymywania poprzez klikniecie linku obecnego w stopce każdej wiadomości .
 11. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

 

§ 6  Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora. 
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak również do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji lub do czasowego zawieszenia jej obowiązywania, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany. 
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Adres e-mail, podany przez Klienta dla celów subskrypcji newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
 5. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. Każdy Klient  może w dowolnej chwili zrezygnować otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości otrzymywanej w ramach newslettera.