Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

W Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Państwu w tym zakresie prawa i obowiązki. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO").

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ROMET sp. z o. o.

Podgrodzie 32c

39-200 Dębica

tel. 146848101

e-mail: sekretariat@romet.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE":

ROMET sp. z o. o

Podgrodzie 32c

39-200 Dębica

tel. 146848101

e-mail: rodo@romet.pl

3. Dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Cel przetwarzania:

ROMET sp. z o.o przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania tych danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania Umowy, Porozumienia lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy, Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym, realizacji zamówień dokonywanych w naszych Sklepach internetowych oraz dokonania zapłaty za towar lub usługi nabyte w Sklepach internetowych. W przypadku gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym,
 • obsługi i rozliczania przez Bank przelewów dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. lit. f RODO),
 • weryfikacji przez Bank należytego wykonania Umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienie ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • kontaktu zwrotnego poprzez formularz kontaktowy zamieszczonego na stronie internetowej Administratora,
 • umówienia się i realizacji jazd testowych motocyklami i rowerami,
 • pierwszeństwa rezerwacji pojazdów,
 • analitycznym w zakresie doboru produktów i usług oraz badania satysfakcji klientów,
 • wszelkiej komunikacji handlowej w zakresie należności, dokumentacji księgowej w tym do wystawiania faktur VAT,
 • archiwalnym na wypadek ewentualnej potrzeby ustalenia roszczeń, ich dochodzenia i zabezpieczenia lub obrony przed roszczeniami,
 • marketingowym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę, w zakresie dotyczącym podanych w tym celu danych osobowych, w tym informowaniu o ofertach i promocjach, upublicznienie ich w treściach marketingowych na serwisach Administratora, w szczególności w bazie klientów Administratora, na stronie www.romet.pl a także na serwisach społecznościowych - Facebook, Instagram itp. oraz ewentualnych publikacjach drukowanych: katalogi, reklama w branżowym mediach itp.,
 • przekazywania Państwa danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją zamówień w Sklepie internetowym,
 • wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora zgodnie z przepisami prawa (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, poprzez ich promowanie, reklamowanie i oferowanie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wewnętrznych celach administracyjnych Administratora, w tym prowadzeniu analizy zarządczej, analiz statystycznych, badania tendencji rynkowych i raportowania na potrzeby wewnętrzne Administratora,
 • w celach informowania Państwa o organizowanych przez Administratora przedsięwzięciach,
 • przesyłania newslettera - jeśli wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie,
 • rekrutacji - jeśli przesłali nam Państwo swoją kandydaturę,
 • rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, realizacji roszczeń wynikających z gwarancji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy (zwrotu towaru),
 • odpowiadania na Państwa zapytania (jeśli zadzwonili Państwo lub napisali do nas z zapytaniem o ofertę lub poprosili Państwo o przygotowanie oferty),
 • prowadzenia z Państwem korespondencji.

5. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Zbieranie Państwa danych osobowych następuje w sposób dobrowolny, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w sklepach internetowych. Na podstawie danych przekazywanych nam przez Państwa za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, formularza zapisu do newslettera lub formularza kontaktowego przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres zamieszkania lub dostawy,
 • dane firmowe,
 • nazwa loginu do logowania,
 • danych do przetwarzania reklamacji i realizacji roszczeń wynikających z gwarancji

Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe w automatyczny sposób zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa wizyty, w szczególności:

 • adres IP,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • rodzaj i typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszych stronach internetowych nie wymaga od Państwa podania żadnych innych informacji ani danych osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne,
 • podmioty organizujące oraz prowadzące działania promocyjne lub marketingowe w imieniu Administratora (w tym m.in. akcje promocyjne, mailing, SMS, programy lojalnościowe, agencje reklamowe),
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz ROMET sp. z o. o.,
 • pozostali podwykonawcy ROMET sp. z o. o. świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta ROMET sp. z o. o., a także dostawcy towarów z pomocy, których korzystamy,
 • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,
 • firmy kurierskie realizujące przesyłki na zlecenie Administratora w celu dostawy zamówionych w Sklepie internetowym towarów, zajmujące się dostawą zamówionych towarów,
 • banki oraz instytucje płatnicze współpracujące ze Sklepem internetowym w zawiązku z obsługą przez nie płatności dokonywanych przez Państwa na rzecz Sklepów internetowych.

7. Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W obowiązujących w ROMET sp. z o. o. politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z w/w podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
 • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat,
 • w przypadku wysłania do nas CV będzie ono przechowywane i przetwarzane na poczet obecnych rekrutacji - 6 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach - 1 rok,

9. Polityka Cookies.

Zbieramy dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów ROMET sp. z o. o.. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika,
 • zapisanie stanu sesji użytkownika,
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania,
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 • przywrócenie sesji użytkownika,
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie"),
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników,
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
 • ROMET sp. z o. o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych,
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron internetowych, wymagane do analizy korzystania z serwisów ROMET sp. z o. o.,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść,
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę,
 • badanie zapisów do newsletterów,
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji,
 • integracja z portalem społecznościowym,
 • płatności internetowe.
 • W ramach działalności Administrator korzysta z usług oraz narzędzi następujących partnerów, którzy stosują na stronach internetowych pliki cookie:
 • Google Analytics,
 • Facebook, Instagram,
 • Payu ,
 • Otomoto,

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów ROMET sp. z o. o. obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronach ROMET sp. z o. o. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie internetowej usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

10. Pliki cookies i inne technologie śledzące

Podczas korzystania z naszych stron internetowych wykorzystywane są także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się ich użytkowników w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie są jednak pseudonimizowane przy zastosowaniu środków technicznych. Dane poddane pseudonimizacji nie mogą już zostać przyporządkowane do danego użytkownika. Nie są też one przechowywane razem z Państwa pozostałymi danymi osobowymi. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:

 • częstotliwość wchodzenia na stronę;
 • korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz sklepie internetowym;
 • czas trwania sesji, liczba odsłon, liczba unikanych odsłon, średni czas spędzony na stronie, wejścia, współczynnik odrzuceń, procent wyjść, wartość strony (w ramach Google Optimize);
 • rodzaj przeglądarki;
 • rodzaj systemu operacyjnego.
 1. Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości naszych stron internetowych. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania z użytkowników z naszych stron internetowych, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować naszą ofertę. Cel ten stanowi uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Nasze strony internetowe wykorzystują narzędzie Google Tag Manager, to rozwiązanie firmy Google Inc. przeznaczone do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager nie korzysta z plików cookie, nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych. Narzędzie inicjuje inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli narzędzie zostało zdezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących ustawionych przez Google Tag Manager.
 3. Nasze strony internetowe wykorzystują narzędzie Smartlook ( smartsupp ), to rozwiązanie przeznaczone do rejestrowania aktywności i zachowania użytkownika w na stronie internetowej, co pozwala poprawić nam na jakość, użyteczność oraz bardziej efektywne wsparcie użytkowników (UX) naszego sklepu internetowego. Smartlook anonimizuje adres IP użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie z Smartlook można znaleźć tutaj: https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy, zaś z możliwości zapobieżenia rejestrowania zgormadzonych przez Smartlook plików cookie skorzystać pod następującym adresem: https://www.smartlook.com/opt-out.
 4. Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Przy czym Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora Serwisu, w celu interpretacji korzystania z naszej oferty, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z ofertą internetową i mobilną, a także korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników. Korzystamy z serwisu Google Analytics wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest więc łączony z innymi danymi Google.
 5. Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Państwa jako użytkowników negatywnych skutków, wszystkie funkcje naszych stron internetowych pozostają bowiem w pełni dostępne. W tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

10. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego w oparciu obowiązujące przepisy prawne organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

11. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

12. Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym"),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (jeżeli taka zgoda została wyrażona).

Ponadto, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

ROMET sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na naszą stronę internetową.